ﺯﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ :
"ﺍﮔﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﯿﻔﺘﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ"
ﻭﻟﯽ ﻣﺮﺩ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ :
"ﺑﻤﯿﺮﻣﻢ نمیذﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻔﺘﻪ"
.
.
.
.
.
.
به ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﺍ ﻭ ﺯﻧﺎﯼ ﻋﺎﺷﻖ که ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ حرف الکی میزنن
عشق واقعی موقع تقسیم ته دیگ سیب زمینی مشخص میشه

منبع : خــــندوانـــهته دیگ سیب زمینی
برچسب ها : ﻋﺎﺷﻖ ,ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﮕﻪ دانلود زيرنويس فارسي